ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

понеделник, 1 септември 2014 г.

СИГНАЛ за възникнало обществено напрежение

Съобщение по електронна поща:

Подател: Димитър Ганчовски
До: rp_pirdop@prb.bg
Копие до: odmvr-sofia@mvr.bg
Относно: обществено напрежение
Дата: Петък, 2014, Август 29 09:47:28 EEST

            Уважаеми г-жи и г-да,
            Уведомявам Ви, че в село Смолско, община Мирково след проведено на 17.07. общоселско събрание с председателя на ОбС г-н П.Мутафов, по повод декларирането на хиляди декари чужди земи в ДФЗ и получаването за тях на европейски субсидии възникна напрежение, съпроводено със заплахи, между собственици на земите и лицата, които са ги декларирали.Сред тези лица има замесени в миналото в криминални прояви и протичащи по сигнали за неразкрити престъпления, както и такива, които притежават ловно  оръжие. 

Налице е злоупотреба през 2012, 2013 и 2014 год с европейски средства в големи размери. За това е оказвано съдействие от длъжностни лица в общинската служба земеделие гр.Пирдоп. Служители в службата по земеделие са приемали от свои роднини, близки и приятели  заявления(декларации) за ползване на чужди земи от землището на Смолско. Собствениците на декларираните частни имоти не са ги предоставяли за ползване  на тези лица, а декларираните общински имоти - не са отдавани за ползване по законов ред. В община Мирково е проявено безстопанствено отношение към хиляди декари общински  имоти. 
Фактологията по тези случаи е изложена в няколко публикации в Интернет(виж -  http://ganchovski.blogspot.com/). 

Към настоящия имейл прилагам две от тези публикации:


Настоящото съобщение Ви изпращам за сведение и разпореждане по компетентност.

p.s. В оригиналния текст на сигнала се съдържат и някои други факти за престъпна дейност.

с уважение
Д.Ганчовски

събота, 26 юли 2014 г.

РАЗГРАБВАТ ЛИ СЕ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В СЕЛО СМОЛСКО?

В ход е масово разграбване на земеделските земи в малките населени места.

От отговорите на председателя и другите представители на Общинския съвет Мирково, от дадените множество конкретни примери от участниците от Смолско в срещата на 17.07.2014 г., заключението е - категорично ДА.!!! 
Масовото заграбване се извършва на обработваните земи от арендаторите , подкрепяни от службите по земеделие, а  на необработваните -  от "тарикати" със съмнителна репутация. Това разграбване се извършва под законовата закрила от държавната и общинската власт.

Как става разграбването?
1. Общината по данни от арендаторите е обявила като т.н. "бели петна", онези парцели, за които не са представени нотариални актове за сключване на договори, а за сключването им се изисква упълномощено лице от съсобствениците да представи пълномощно от всички. За издаване на такова пълномощно се заплащат големи такси от всеки, а неговата валидност е със срок от 6 месеца. Белите петна продължават да ги обработват, но не изплащат рента.
Освен това се оказва, че издадените скици по решенията на поземлените комисии от 1997 год следвало да се преиздадат от централния кадастър, намиращ се в гр.София, кв.Павлово, а за всяка скица се заплаща такса, която  в повечето случаи надвишава стойността на парцела. Нещо повече - От общината администрация ни съобщават(виж официалния сайт на община Мирково), че недекларираните земи до 30 юли т.г. от собствениците им в община Мирково ще бъдат преразпределени между арендаторите. Е.е.е. и какво е това, ако не е присвояване на чужда собственост???

От този закон(ЗСППЗЗ ), изменен през 2014 год. става ясно, че тази процедура е практически нереализуема, изключително скъпа е за обикновените, бедни и за възрастните собственици и наследници на земеделските земи и съдбата на тези земи е ясна - в крайна сметка ще се подаряват  от някого "законно" на т.н. ползватели -арендаторите.

Отправихме категорично искане към Общинския съвет да се включи в защитата на населението от този несправедлив закон, покровителстващ по нататъшното разграбване. Трябва да изискаме да се отменят онези клаузи в закона, продиктувани от олигарсите в техен интерес. Очакваме с нетърпение действията на ОбС в тази посока.

2. "Тарикатите", покровителствувани от общинската власт представят в общината декларации за необработваеми земи на хората и общински такива, като поддържане на пасища и за тях независимо, че в селото животновъдството е ликвидирано, тези измамници получават европейски субсидии в рамките вероятно на десетки хиляди лева годишно. По думите на един от присъстващите общински съветници такъв подход на измами с европейските субсидии се прилага и в други населени места на община Мирково.
Не е ясна схемата за одобряване на тези декларации, а лицата и декларираните от тях парцели не са обявяват публично. Остава съмнението, че са извършвани далавери с участието на представители на местната власт, които не са извършвали съответни проверки дали  декларираните пасища не включват неправомерно чужди имоти, а декларираните  животни са измислени, така че реално е съмнението че са декларирани неверни данни. При това остава съмнението, че и  с новото деклариране до 30 юли се подготвят подобни измами  с европейски и бюджетни средства.
Нека пък избирателите да се подготвят да потърсят категорично съответна отговорност от общинската власт!

Призовавам всички заинтересовани, неангажирани в схемите на разграбването, да "ударим силно камбаната" !!!
Нужна ни е правна помощ и ще сме благодарни на всички които се отзоват.

понеделник, 21 юли 2014 г.

ФИНАНСОВО БЕЗХАБЕРИЕ ИЛИ БЮДЖЕТНИ ДАЛАВЕРИ В ОБЩИНА МИРКОВО


 Как се правят „мръсни пари” в най малките  населени места в селските общини - конкретни казуси от село Смолско?

На зададените въпроси на общоселско събрание на 17.07.2014 год. към Председателя на ОбС Мирково г-н П.Мутафов относно приходите в общинския бюджет от обектите и стопанските дейностите в село Смолско, представителите на ОбС-Мирково, цитирайки кмета на общината, отговориха, че годишните постъпления са:
-                             ---- от каменоломната, която е дадена на концесия - 18 хил.лева;
-                               ---от данъци -5 хил.лева.
Хората не вярват на тази информация и считат, че местните управляващи твърде "далече са отишли" в подценяването на избирателите си!

Не се получиха отговори на въпросите:
         1.      Арендаторите(ползвателите) на земеделските земи, в т.ч. семейството на кмета Цв.Йотина,  "Елаците мед ООД", Тодор Кънчев и др. какви данъци са заплатили за прозведената продукция от хилядите декари обработвани от тях  площи в землището на село Смолско?
За тези земи, същите са получили неизвестно колко лева европейски субсидии, покриващи всичките им  разходи, а за продадената продукция дали са внесли   съответните данъци!?. Дали тази информация е търговска/ служебна/ държавна тайна, както са си написали в т.н. вътрешни правила за достъп до обществена информация в община Мирково, или управляващите умишлено я укриват от населението?
           2.       Облагодетелстваните лица, получили европейски субсидии за декларираните от тях чужди необработваеми имоти като пасбища, които поради непубликувани от общинската власт официални данни, съгласно „слуховете сред населението” са: семейството на кмета Цв.Йотина, семействата на Цв.Велин и Ст.Велин, Д. Калчев, Лукан Минкин и неясно още кои други „тарикати”. Дали тези лица са внесли  някакви пари в общинската хазна? Контролирали ли са общинските власти дали същите имат съответни договори със собствениците на земите или са одобрили декларации с невярно съдържание?!. Проверявали ли са дали декларираните хиляди декари се ползват като пасбища, след като животновъдството в село Смолско практически е ликвидирано. Известно ли е на общинската власт, че имат съответни законови задължения по разработената в НВМС с европейски средства национална информационна система за регистрация на  всички домашни животни(овце, кози, крави, коне, както и на лечебниците, кланниците, пасбищата и т.н.)?
            3.           Какви данъци и наеми са внесли в общинския бюджет 7-те търговски обекти, функциониращи в Смолско? Същите контролирани ли са от общинската  администрация, сигнализирани ли са данъчните органи за нарушения на данъчното законодатество за издаване и отчитане на фискални бонове.
          4.      Какви са приходите от наемите за общинската собственост? Контролира ли общината условията от договорите за наем и как се стопанисва собствеността или по конкретно какво става в културния дом(вижте хотелския блок) или в медицинския пункт(вижте тоалетната)... ами общинските земи, ползвани почти изцяло от семейството на кмета Цв.Йотина?
            5.      Кооперация „Пчела” внася ли някакви данъци в общината за притежаваните от нея имоти и  от дейността по експлоатацията им на територията на село Смолско. Длъжна ли е кооперацията да обявява конкурси и да информира за отдаване под наем или продажба на имотите?
          6.      Внасят ли някакви и какви данъци в общината купувачите/превозвачите с огромните камиони на  преработените скални маси  от каменоломната, в т.ч. поради мълчалив отказ да се обявят договорите, съгласно „слуховете”, основен превозвач е отново семейството на кмета Цв.Йотина. А може би и тази информация за публичната личност-кмет на община е тайна за населението?
Твърде наивен е опита на управляващите да ни убедят, че постъплението от 18 хиляди лева от каменоломната е нормално за получаваните там приходи от милиони лева от реализираните печалби при продажбата на стотиците хиляди тонове, ежегодно извозвани от този обект!!! Възниква и риторичния въпрос - може ли общината да контролира този процес, ако вероятно в него са  замесени финансови интереси на кмета на общината Цв.Йотина?.
            7.      Внасят ли данъци фирмите, които изсичат горите от землището на селото. Общината има ли финансови отношения със структурите на горското стопанство  и ако не защо и докога?

На фона на официално обявените "твърде скромни" годишни приходи от 23 хил.лева, остава сериозното съмнение и интуитивното убеждение за укриване на данъци в особено големи размери, прилагайки елементарни схеми за предварително умишлено намаляване на задълженията на съответните лица, сред които се откроява семейството на кмета на общината Цв. Йотина .

Очакваме от председателя на ОбС Мирково г-н П.Мутафов да организира извършването на съответна проверка и икономически анализ на ефективността при събиране на приходите и в случй, че е на лице аргументирано съмнение, да се сигнализират съответните контролни и правозащитни органи. 

Предлагаме още, ОбС Мирково да прецени  как да се информира населението за придобитите имоти и приходи от кмета на общината Цв.Йотина през двата мандата.


Надяваме се , че съмненията сред населението на Смолско за наличието на сериозни финансови далавери с общински средства ще се изяснят от ОбС Мирково във възможните кратки срокове. За разсейване на недоверието, породено от упоменатите по горе „слухове” и за резултатите от предложената проверка, населението на село Смолско очаква от общинската власт конкретна информация. 

сряда, 8 януари 2014 г.

ПОЛИЦИЯТА ВЪВ ВОЕННА ОБСТАНОВКА

Общоизвестно е, че повече от 30 години България се намира в ожесточена фаза на СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВОЙНА  и трайно се е установила на страната на губещите в тази война.

Не е известно, обаче, защо полицията и силите за сигурност не са приведени в състояние, съответстващо на оперативната обстановка, характеризираща се с пълен разпад на икономиката и социалните системи на здравеопазването и образованието, тоталното разграбване на националните ресурси, ограбване на населението, демографски срив  и скоростно физическо унищожаване на човешки ресурси. На макро ниво това са крайните негативни последствия от изключително неумелото хаотично участие на България в световната икономическа война, в която не се оказва никакво разумно противодействие на "икономическите унищожители", на техните покровители(кукловоди) и на  тяхната агентура. Националните предатели  им "поднесоха на тепсия"  всички отрасли на българската икономика, заедно с човешките ресурси.

Населението беше подложено на масова заблуда и измами с активното участие на всички медии, с несъществени изключения . Приспиваха го с измамни обещания за бързо забогатяване в "красивия свят" на пазарната икономика, "свободния пазар" и илюзорните "демократични свободи", но при едно "малко" условие - да си преотстъпи националните ресурси и да съдейства за заменянето на всички държавни институции и икономически структури с някакви други, неясно какви.

Затова пък, безпрепятствено възникна организирана престъпност, укрепнаха силни мафиотски структури, които проникнаха в държавните институции, успешно  превзеха законодателната власт, неутрализираха съдебната система и системата на МВР, в т.ч.  на службите за сигурност и полицията и активно се включиха в ограбването на населението и разграбване на националните ресурси.

Генералният въпрос е  - трябва ли обществото да продължи да изчаква до очертаващото се пълно ликвидиране на държавата България?
Вече, настойчиво се предявяват и териториални претенции и много категорично се реализират чужди интереси за придобиване на собственост върху обработваемата земя и недвижимите имоти в България.
А може ли българското общество да противодейства на ликвидирането на държавата, при положение, че с много бързи темпове се развиват процесите по неутрализирането на обществените съпротивителни сили, чрез масово опростачване, разделение и противопоставяне на населението, насаждане на омраза и тотална атака срещу "непослушните медии, журналисти, социолози, политици"?!!.

Какво да се прави в  тази обстановка?
По мое мнение, крайно време е да започне истинска реформа на правосъдието, адекватна на така очерталата се оперативна обстановка.

Нека назовем основните общоизвестни приоритетни направления на необходимата реформа:
1. Преглед, анализ и оценка на оперативната обстановка, акцентирайки на основния "противник" на държавата в икономическата война. Следва персонално да се идентифицират  онези, които извършиха и продължават да извършват разграбването на националните ресурси и ограбването на населението(корпорации, финансови институции, олигарси, политици, ,  обслужващите ги "икономически унищожители"- националните предатели и тяхната агентура в България, организирани престъпни групировки). Да се дефинират и категоризират като престъпни действията им по разграбване на национални ресурси и ограбване на населението. При тази оценка е необходимо абстрахиране от това, че редица от тези действия вече са узаконени в "синхронизираното ни с ЕС" законодателство, тъй като пред "приспаното" ни общество това узаконяване се извърши  с умелата намеса на "икономическите унищожители" от националните предатели и престъпността, . Затова трябва незабавно да се подходи към определяне на  деянията, които законодателството следва  да третира като икономически престъпления срещу обществените интереси.

2. Анализ на законодателството с цел разкриване намесата на организираната престъпност за узаконяване разграбването на националните ресурси и ограбване на населението, както и за  неутрализиране на съдебната власт, службите за сигурност и полицията. Отстраняване на въведените законодателни пречки за противодействие на преките и косвени "грабители".
Необходимо е, по мое мнение, цялостно преразглеждане на законите, които регламентират икономически дейности, засягащи обществени интереси с цел отстраняване в тях на условията, които  способстват извършването  на икономически престъпления. Такива са Закона за обществените поръчки, Закона за договорите, Закона за земеделските земи, законите за горите, за водите, за подземните богатства, за концесиите, за енергетиката, за екологията, за банките, за човешките ресурси, и много други, способствали за  разграбването и унищожаването на българската икономика.

3. Планиране и реализиране на действия по разкриване, противодействие и пресичане  унищожаването на българската икономика. С други думи провеждане на т.н. операции "чисти ръце", съдебни процедури за налагане на наказания и отнемане на заграбеното в полза на обществото.

Убеден съм, че само на основата на постигнатите резултати от изредените приоритетни направления  на необходимата на българското общество реформа, могат  да се определят адекватно на обстановката целите, функциите, задачите на полицейските и другите органи по противодействието на икономическите престъпления, както и технологията на ефективно взаимодействие между тях. 

Убеден съм още, че при постигане на осезаеми резултати от реформата на полицията, силите за сигурност и съдебната система, обществото ни ще се съживи.