ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

вторник, 4 август 2015 г.

КАК И КОЙ МОЖЕ ДА РЕФОРМИРА ПРАВОСЪДИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Всеобщоизвестно е, че българската правосъдна система не работи нормално. 
Тези, които са нарочени да я реформират не знаят как да го направят и вече повече от две десетилетия „тъпчат на място” и се упражняват за сметка на обществото. 
В законодателството се работи „на парче”; измислят се субективни норми, умишлено насочени към определени интереси, които преследват "нечисти" цели и представляват сами по себе си „кръпки”, изискващи сложни тълкувания и водещи до убъркване на обществото и на прилагащите ги субекти в практиката. 
В крайна сметка законодателството главоломно се отдалечи от преките му потребители и се превърна за преобладаващата част от населението в неразбираеми "писания" за защита на несъществуващи права. Ориентирано беше изцяло в полза на извършителите на престъпления, така, че огромната част от престъпниците остават ненаказани. 

  Причините за тази немощ в правосъдието се корени в сбъркания подход, наложен от новите „реформатори”. Специалистите с юридическо образование и квалификация, без да притежават управленски опит и адекватни научни познания не могат сами да реформират правосъдието!. 
Реформирането на системата на правосъдието  е присъща задача за кибернетици и специалисти по управление на проекти. Съществуват достатъчно цялостно разработени методологии, стандарти и проекти, успешно внедрени в страните от ЕС. За съжаление, европейски средства за такива проекти бяха похарчени от всички структури на правосъдието и поддържането на обществения ред, както за съдилищата и затворите, така и за прокуратурата и полицията, но не бяха постигнати очакваните от обществото резултати. Причината за това е ясна – и тази „печеливша” дейност беше узурпирана чрез т.н. обществени поръчки от случайни, некадърни и лъжливи изпълнители и бенефициенти по проектите, които свеждаха реформата преди всичко за закупуване на технически средства и до автоматизиране обработката на информацията в огромните архиви (дела, преписки и картотеки). Останаха нереформирани целите, произтичащите от тях функции, задачи, ресурси, процеси и тяхната взаимосвързаност с общественозначимите резултати от дейносттта на отделните структурни подразделения на правосъдието.

Правосъдието е сложна организационна система и следва  да бъде реформирана като се използва класическия системен подход. На  основата на предварително извършен задълбочен системен анализ трябва обективно да бъдат изявени недостатъците и да бъдат дефинирани предложения за усъвършенстване, касаещи:

-          Главната цел – необходимо е да се пренасочи изцяло към потребностите на обществото от правосъдие; да се преориентира към защита на правата на пострадалите лица и налагане на адекватни наказания на виновните;

-   Подцелите на отделните относително самостоятелни организационни структури(съд, прокуратура, разследващи органи, полиция) следва да се детайлизират, като се обвържат с постигането на главната цел;

-         Дейностите- изпълняваните функции и задачи  трябва да се свържат с реални срокове и  условията(предпоставките) за тяхното изпълнение, както и с човешките и другите необходими ресурси за постигане на предвидените резултати и  подцели;

-        Процесите – да се обосноват стратегии, методологии, технологиии, ресурси, ограничения и организация на функциониране на правосъдната система, които да се отразят в съответна нормативна уредба(закони, правилници, наредби, инструкции, и др. нормативни актове). За да се избегнат непълноти и пропуски, процедурите(алгоритмите на функциониране), следва да се дефинират ситуативно, като последователност от взаимно обуславящи се събития, както и от относително самостоятелни събития. Всяка от процедурите започва от начално пораждащо събитие и приключва с краен очакван резултат;

-           Мениджмънта – Да се специфицират изискванията към кадровите и другите необходими ресурси; да се организира извършването на непрекъснат мониторинг, контрол и  ефективно взаимодействие с други държавни институции; особено внимание да се отдели на разработката на  критерии за извършване на независими оценки на постигнатите резултати и тяхното съответствие на  подцелите на организационните структури и на главната цел на правосъдието. Научно обоснованият мениджмънт изиска непрекъснато проследяване  и поддържане на правилните логически връзки между дейностите, ограниченията, необходимите ресурси и постигнатите резултати и подцелите на всеки един от структурните елементи на правосъдието.

Европейските стандарти задължително изискват изграждане и поддържане на ефективна система за връзки с обществеността и осигуряване на гласност за работата на правосъдието. Предложенията за реформиране би следвало да се подложат на разширено обществено обсъждане и съгласуване.

Заключение: Не е възможно да бъде изградена нова съвършенна система, както и усъвършенстването на съществуващи системи,  в случаите когато не се прилага правилно класическия системен подход!
Непознаването, пренебрегването и неправилното прилагане на системния подход е основната причина за неуспешното реформиране досега на правосъдието на РБългария. Несъмнено е,  че отговорните европейски институции ще продължат да дават неудовлетворителни оценки на българската правосъдна система, ако нейната реформа не я извършат квалифицирани и опитни специалисти по системен анализ и проектиране на сложни организационни системи.

Свързани публикации: 
               1. ЕДНО МНЕНИЕ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА
               2.Сбърканата реформа в полицията
              3.Хронология на реформата в МВР.
              4.Негативните резултати от реформата в полицията
              5.Стратегическите грешки в реформата на полицията
            6.Дискусионни Проблеми в Реформата на  Полицията

Забележка:  Конкретни факти, оценки и предложения са описани по долу в коментарите на автора.

03 август 2015 г.
Бургас,

автор Димитър Ганчовски