ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

сряда, 11 април 2012 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ГРЕШКИ В РЕФОРМАТА НА ПОЛИЦИЯТАКак да си отговорим на въпроса - Проведена ли е  правилно прокламираната реформа на полицията, приключила ли е тя и има ли пропуски?
За да се намери отговор на тези въпроси не е необходимо за пореден път отново да „откриваме колелото, топлата вода или Америка” затова бихме могли да използваме и съвсем на готово да  приложим коя да е методология за управление на проекти в европейските практики, използвани при планирането и изпълнението на хиляди ПРОЕКТИ в т.ч. и в РБългария,  в частност и в МВР. И какво друго е реформирането на полицията, ако не е един голям проект? Подобни проекти се финансират от Европейските програми, но само ако с тях ще се постигнат ефективни и ефикасни реформи.

Първият отговор, който трябва да се даде е: защо е необходима реформа на българската полиция и какво се цели с нея.
Но кой трябваше да даде този отговор. Политиците си присвоиха абсолютното право да се разпореждат с реформите в обществените процеси , в т.ч. и в полицията – излъчваха от своите среди политически ръководства на МВР, които наложиха стил на  управленска посредственост, елементарен субективизъм и липса на професионализъм. В резултат - повече от 22 годишно лутане без дори да са изяснени пред обществото изискванията към реформата в полицията. Но затова пък промяната в полицията, която се постигна е: напълно разстроена система за противодействие на престъпността, оставена и до сега на мъчително доизживяване. Допуснатите фрапиращо груби грешки е удобно за някои да се оправдават само със съществуващата некомпетентност на съответните политически ръководства. В действителност, обаче, вероятно е налице престъпна антиобществена поръчка, изпълнена от неслучайно избрани подставени лица. Анализът и адекватното неутрализиране на вредните последици от тази поръчка може и следва да се извърши само от гражданското общество, недопускайки участие в този процес на представители на мафиотските структури.
В настоящия момент е крайно належащо да се извърши истинска реформа на полицията,  започвайки от Основната цел, която да бъде:
Изграждане на административен и експертен капацитет на полицейските структури за защита на живота, здравето, честта и имуществото на гражданите и бизнеса, които не нарушават законите
Нека още с основната цел нещата да се поставят на правилните им места и да не се допускат никакви компромиси в детайлите. Ясно и категорично следва да се разграничи полицейската дейност целяща защитата на жертвите на престъпления от защитата на извършителите на престъпления. На обществото е нужна полиция, която да го защитава от престъпниците, а не с неговите пари да се осигурява защитата на интересите на престъпниците.Трябва да се прави разлика между спазване от полицията на основните правата на престъпниците и защита от полицията на техните интереси. Със защитата на престъпниците категорично не трябва да се занимава полицията, нека с това да се занимават други - адвокатура, частни охранителни фирми  и физически лица, „правозащитни” организации, платени журналисти и други, и на никой от тях  не трябва да се позволи да се ползва пряко или косвено от парите на обществото, заделяни от него за защита на своята сигурност от престъпността. Не стига, че престъпниците неаконно лишават от живот, ограбват и нарушават всячески правата на невинни хора, но на всичко отгоре им се позволява с  грешните пари на жертвите да си осигурят правосъдие. Крайно време е разходите за полицейската дейност по разкриването, задържането и документиране на престъпната им дейност да се заплащат не от обществото, а от самите престъпници, след доказване в съда на тяхната вина. Отдавна съществува такава практиката, но само за съдебните разноски. Престъпниците са големите длъжници, освен на жертвите на престъпната си дейност, но и на националната полиция и следва да се предприемат всички законови мерки да се осигурят тези вземания. Ето с тези принципни правила, касаещи целите на полицейската защита и нейното финансово осигуряване  следва да започне реформата на сбърканата правозащитна система в РБългария през периода на прехода.


Глобалната стратегическа грешка на реформата се изразява в липса на системност и поетапно реформиране на цялата правозащитна и правоохранителна система - проведени бяха реформи „на парче” в отделните подсистеми. Не беше приложен системен подход за изграждане на единна  законодателна рамка с отчитане на естествените функционални връзки между подсистемите. Наказателното законодателство и съответните подзаконови актове в момента са се превърнали в хаотична съвкупност от хиляди правни клаузи, пренесени формално от правните системи на други страни и епохи. Наказателното ни законодателство не отговаря на настоящата действителност в РБългария и е лишено от единна концепция,  подчинена на единния замисъл – защита на обществения интерес. Въпросът на който трябваше недвусмислено да отговори законодателството защитава ли интересите на всички обществени групи, които спазват законите. На обществото е нужно наказателно законодателство, което да осигурява  изцяло защитата на интереса на обществената група от жертви на престъпления, които не нарушават законите. Настоящото наказателно законодателство, обаче в резултат на направените стотици изменения до момента се е ориентирало към защитата на интересите на другата обществена група – правонарушителите и извършителите на престъпленията.  

Първата стратегическа грешка - случайни за полицията министри и политически ръководства, на които „морето им беше до колене”, се заемаха през този период да правят „реформа”,  без дори да знаят и да се посъветват с който знае какво означава  това понятие и как се прави реформа на сложна социална система. А в МВР има немалък брой професори, доценти и преподаватели в Академията и другите учебни заведения, както и стотици научни работници, експерти и специалисти в няколко научноприложни и научноизследователски институти. В МВР функционира и специализирана дирекция за международни проекти и други звена с декларирани компетенции в тази област.
Нима нямаше кой да прочете и осмисли първите редове от методологиите за управление на проекти, за да се разбере, че преди да започне един проект трябва правилно и ясно да се определят Възложителя, Бенефициента, Изпълнителя и техните правомощия по проекта. А кой освен обществото(гражданите, бизнеса и представляващите ги организации) следва да са Възложителя, който реално плаща и има правото и задължението да определя изискванията към проекта за реформа в Полицията на РБългария. Естествено беше това да стане с привличане на опитни експерти при пълна гласност и с участието на медиите. Последиците от това, че не беше правилно определен Възложителя и че правата на гражданите и бизнеса бяха иззети са:  22 загубени години и печални резултати.


Втората стратегическа грешка - оставени бяха полицейските органи сами да се реформират, с други думи, не бяха разграничени ясно отговорностите между Бенефициента(МВР, в частност полицейските структури) и Изпълнителя(опитни експерти) по проекта.


Третата стратегическа грешка - недооценена беше необходимата квалификация на изпълнителския екип. Този екип се състоеше от полицейски служители, които изпълняваха заповедите на своите началници, без да притежават необходимия опит за работа по подобни проекти. Не бяха приложени изискванията на Закона за обществените поръчки за избор на Изпълнител по проекта и с това сериозно бяха подценени условията за независимост на екипа на Изпълнителя и недопускане на конфликт на интереси на експертите - изпълнители с Бенефициента. 


Четвъртата стратегическа грешка на реформата е: подценена беше необходимостта от финансиране на реформата и използване на  Европейските програми. С изключение на финансирането на проектите за реформата на Гранична полиция, европейски финансови средства бяха използвани само за инфраструктурни проекти с периферно значение за противодействието на престъпността. Това вероятно се дължи на самоувереността на политическите ръководства на МВР и на полицейските началници, че полицейските органи трябва и могат сами да се реформират, не допускайки външни експерти. В МВР и в частност в Националната полиция не беше изграден необходимия административен капацитет за провеждане на реформите. Необяснимо защо само в МВР не се прилага за тези цели Оперативната програма ОПАК. За разлика от МВР,  всички звена на съдебната система използваха през последните години европейски средства  за финансиране на проекти за реформиране на правосъдието в РБългария, резултатите от които вероятно ще се проявят в близкото бъдеще.


Петата стратегическа грешка, повлияла категорично на реформата е липсата на дефинирани специфични цели, очаквани резултати от реформата, обвързването й с индикатори и съответни критерии и процедури за оценка и мониторинг на постигнатите резултати от дейността на полицията. Полицията не се отчиташе пред обществото - не бяха предоставяни за обществено одобрение съответни  доклади(репорти). Политическите ръководства на МВР целенасочено интерпретираха данните от официалната полицейска статистика за състоянието на престъпността и резултатите от противодействието й, като едностранчиво наложиха практика да обявяват пред медиите, в Народното събрание и на други форуми свои субективни коментари и обяснения на избирани от тях резултати и проблеми в полицейската дейност, нетърпящи аналитични и критични коментари.


В нормалната Европейска практика изпълнението на всеки проект се свързва тясно със заплащането на одобрения му бюджет. Следва да се прекрати категорично съществуващата практика да не се допуска да се регулира бюджетното финансиране на полицейската дейност в зависимост от постигнатите  резултати.

3 коментара:

 1. Каква съвременна реформа с некомпетентни, самонадеяни и подкупни полицаи може да се прави. Нека видят отговорните фактори резултатите от английските тестове за митничари.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стратегическата грешка на реформата в полицията, обаче се отнася за некомпетентните началници, които както се казва в поговорката "нито се водят нито се карат". Така, че на "английските тестове за митничари" първо трябва да се подложат всички полицейски началници, а след това редовите полицаи..

   Изтриване
  2. Значи в полицията са правили реформа без финансиране по европейските програми. Е може ли да очакваме "с трици маймуни да ловим". Не вярвам, че там работят само балъци и не са се досетили. Вероятно не са могли да си направят успешни проекти за кандидатстване по тези програми.

   Изтриване